Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
 • ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1 .Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλοι οι Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταλυκειακής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία, φροντιστήρια, καθώς και άλλοι φορείς με εκπαιδευτική δραστηριότητα ή φορείς που ενισχύουν την εκπαίδευση, που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση και τις συναφείς υπηρεσίες. Καθίσταται σαφές ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκπαιδευτικοί φορείς και όχι φυσικά πρόσωπα.

2. Χρόνος υλοποίησης έργων: Στα Education Leaders Awards 2023 δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα έργα, οι πρωτοβουλίες ή οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, και δεν έχουν βραβευθεί στην περσινή διοργάνωση.

3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμούν, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε κάθε Κατηγορία υποψηφιοτήτων. Μια υποψηφιότητα που πρόκειται να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Κατηγορίες Βράβευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

4. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

5. Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων, ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.

6. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα.

7. Η BOUSSIAS Cyprus, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

8. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετικές κατηγορίες.

9. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

10. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια εταιρεία ενημερώνει τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συμμετοχών που έχουν υποβάλει. Στο σύνολό τους, τα βραβεία ανακοινώνονται στην Τελετή Απονομής, ο τρόπος διεξαγωγής της οποίας θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

11. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

12. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής και αξιολόγησης, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσής τους

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ

13. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την Κριτική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, εκπρόσωπους θεσμικών φορέων, εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικούς και άλλους αναγνωρισμένους επαγγελματίες. Η σύνθεσή της θα ανακοινωθεί σύντομα.

14. Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν ενημερώνεται για το ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

15. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

o Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο εργάζονται

o Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρεία/εκπαιδευτικό φορέα που συμμετέχει στον ίδιο όμιλο με αυτές

o Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία και αφορούν έργο/δράση/πρόγραμμα που υλοποιήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας/φορέα όπου εργάζονται, ή στο οποίο συμμετείχε η εταιρεία/φορέας όπου εργάζονται

o Τα μέλη των Επιτροπών οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν ή είχαν τον ουσιώδη χρόνο κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης (π.χ. στην περίπτωση Επιθεωρητή αυτοεξαιρείται από αξιολόγηση συμμετοχής σχολείου που είναι υπό την ευθύνη του, σε περίπτωση προγράμματος που διαμορφώθηκε με τη σύμπραξη του κριτή ο κριτής οφείλει επίσης να αυτοεξαιρεθεί κλπ).

16. Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα Κριτήρια:

i. Στόχος, σχεδιασμός και τρόπος υλοποίησης. (50%)

ii. Καινοτομία/πρωτοπορία, Ποσοτικά και Ποιοτικά αποτελέσματα της δράσης/επένδυσης. Αποτίμηση της συμβολής της δράσης/επένδυσης σε σχέση με τις ανάγκες των διδασκόμενων, του εκπαιδευτικού προσωπικού, τις επιχειρηματικές ανάγκες και το όραμα του εκπαιδευτικού οργανισμού. (50%)

17. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται με δύο βαθμούς. Συγκεκριμένα, οι κριτές βαθμολογούν κάθε κριτήριο αξιολόγησης από το 0 μέχρι το 100 (άριστα).

18. Η βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας προκύπτει αφού πρώτα υπολογιστεί ο βαθμός κάθε κριτή ως εξής: (βαθμός σε κριτήριο Α Χ συντελεστή βαρύτητας κριτηρίου) + (βαθμός σε κριτήριο Β Χ συντελεστή βαρύτητας κριτηρίου) = βαθμός κριτή. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών των κριτών των οποίων η βαθμολογία τελικά προσμετρήθηκε.

19. Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει η πλατφόρμα, ο μόνος πλην των διοργανωτών που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα, είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, για σκοπούς επικύρωσης των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας.

20. Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται δυνητικά τρία βραβεία (Gold, Silver, Bronze). Τα βραβεία ομαδοποιούνται με βάση τις βαθμίδες εκπαίδευσης ως εξής:

 1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (περιλαμβάνει νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία)
 2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (περιλαμβάνει Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές σχολές)
 3. Μεταλυκειακή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (διετής φοίτηση)
 4. Ανώτερη Εκπαίδευση (περιλαμβάνει Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
 5. Άλλο (συμπ. και προγράμματα που αφορούν περισσότερες από μία βαθμίδες εκπαίδευσης)

21. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Επιπλέον, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να δοθούν βραβεία Platinum σε συμμετοχές που έχουν συγκεντρώσει βαθμό ίσο ή/και μεγαλύτερο του 90.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις

  09 IOYNΙΟΥ 2023

   

  • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.educationawards.cy, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.

  • Να εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής, με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης, με αναφορά στην επωνυμία της εταιρείας, στο e-mail irenee@boussias.cy.

  Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλει η συμμετέχουσα εταιρεία για την υποβολή της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Υποχρεωτικά ζητούμενα

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

Tip: Σας προτείνουμε να μην γράφετε μεγάλους τίτλους. Αν έχετε πολλαπλές συμμετοχές για το ίδιο έργο / πρωτοβουλία, προσαρμόστε τον τίτλο της συμμετοχής ανάλογα με την περιγραφή της κατηγορίας.

 

2. Συμμετέχουσα εταιρεία / εκπαιδευτικός φορέας / οργανισμός

Συμπληρώστε την επωνυμία του εκπαιδευτικού φορέα/οργανισμού/εταιρείας που υποβάλλει τη συμμετοχή, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»).

Σημείωση: Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανά υποψηφιότητα μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

 

3. Είστε δημόσιος εκπαιδευτικός φορέας;

Επιλέξτε αν είστε δημόσιος εκπαιδευτικός φορέας. (Ναι/Όχι)

 

4. Εκπαιδευτική Βαθμίδα / Δραστηριότητα

Επιλέξτε την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία θα αξιολογηθεί η συμμετοχή σας. Υπάρχουν 5 εκπαιδευτικές βαθμίδες στο διαγωνισμό.

· Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (περιλαμβάνει νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία)

· Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (περιλαμβάνει Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές σχολές)

· Μεταλυκειακή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (διετής φοίτηση)

· Ανώτερη Εκπαίδευση (περιλαμβάνει Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

· Άλλο (συμπ. και προγράμματα που αφορούν περισσότερες από μία βαθμίδες εκπαίδευσης)

 

5. Έκθεση υποψηφιότητας (μέχρι 1000 λέξεις)

Για την έκθεση της υποψηφιότητάς σας, πρέπει να λάβετε υπόψη τα ζητούμενα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία βράβευσης και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Περιγράψτε το στόχο της δράσης/πρωτοβουλίας/επένδυσης κι αναφέρετε τυχόν προκλήσεις ή εμπόδια που συναντήσατε στην υλοποίησή της. Δώστε έμφαση στα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα της

πρωτοβουλίας/δράσης/επένδυσης, καθώς και στη συμβολή της σε σχέση με τις ανάγκες των διδασκόμενων, του εκπαιδευτικού προσωπικού, τις επιχειρηματικές ανάγκες και το όραμα του εκπαιδευτικού οργανισμού. Επισημάνετε οποιαδήποτε εξειδικευμένη τεχνολογία, τεχνογνωσία ή καινοτομία αναπτύξατε ή χρησιμοποιήσατε για το συγκεκριμένο έργο.

Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. www.educationawards.cy).

Tip: Η ποιότητα και σωστή παρουσίαση του κειμένου σας έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση.

 

6. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στο κείμενο της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν.

Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

 

7. Media-Ready Synopsis (έως 200 λέξεις)

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά ιστοσελίδα των βραβείων, σε δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ.

Γράψτε την περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Προαιρετικά ζητούμενα

8. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 links.

 

9. Φωτογραφίες (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία.

 

10. Γραφήματα (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχείο .pdf, μέχρι 5MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία.

 

11. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Προσθέστε το link με το video της υποψηφιότητάς σας. (https://www.youtube.com/watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678).

 

Για συμβουλές πώς να συντάξετε μια πετυχημένη υποψηφιότητα, συμβουλευτείτε το site των βραβείων ή μιλήστε με τον υπεύθυνο συμμετοχών.

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Κόστος Υποψηφιότητας: €300 + 19% ΦΠΑ

Από 3 υποψηφιότητες και πάνω: €250/υποψηφιότητα + 19% ΦΠΑ
Από 6 υποψηφιότητες και πάνω: €210/υποψηφιότητα + 19% ΦΠΑ
Από 10 υποψηφιότητες και πάνω: €195/υποψηφιότητα + 19% ΦΠΑ

*Δημόσιοι Εκπαιδευτικοί Φορείς: 

Η πρώτη υποψηφιότητα από δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς είναι δωρεάν. Κατά την υποβολή της, χρησιμοποιείστε τον κωδικό: Publicsector  

 Σημείωση: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία/εκπαιδευτικός φορέας δικαιούται δύο δωρεάν προσκλήσεις για την τελετή απονομής των βραβείων, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί διά ζώσης. Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία/φορέα ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

CONTACT US