ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1.1 Καινοτομία στη Διδασκαλία

Διδακτική πρωτοβουλία που εμπνέει τη μάθηση και την πρόοδο μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων.

 

1.2 Μαθησιακή Εμπειρία

Δράση/πρωτοβουλία που έχει βελτιώσει τη μαθησιακή εμπειρία των διδασκόμενων, με θετικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα ή/και στην προσωπική ζωή τους.

 

1.3 Ψηφιακή Εκπαίδευση

1.3.1 Online Εκπαίδευση

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης online, με υψηλής ποιότητας διδασκαλία, ψηφιακό και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, μαθησιακή εμπειρία και υποστήριξη.

1.3.2 Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας

Δημιουργία σύγχρονων διαδικτυακών υπηρεσιών/εφαρμογών/ψηφιακού και διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωση και υλοποίηση θεματικών εκπαιδευτικών virtual επισκέψεων κ.λπ., με στόχο να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί το γνωσιακό αντικείμενο και η μαθησιακή εμπειρία.

1.3.3 Ψηφιακή διοργάνωση εκδήλωσης

Ψηφιακή διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο κάποιας εορτής, εθνικής ή θρησκευτικής, παγκόσμιας ημέρας, open day ή άλλης αφορμής, η οποία κατάφερε να εκπαιδεύσει, να εμπνεύσει, να διασκεδάσει ή/και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες.

1.4 Επένδυση ανά τομέα Εκπαίδευσης

Εξειδίκευση σε επιμέρους τομείς εκπαίδευσης μέσω επενδύσεων σε ειδικές εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο προσωπικό, στοχευμένες συνεργασίες κ.λπ.

1.4.1 Θετικές Επιστήμες (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), Πληροφορική

1.4.2 Τέχνες και Πολιτισμός, Αθλητισμός, Ξένες Γλώσσες

1.4.3 Λοιποί Τομείς Εκπαίδευσης

1.5 Έρευνα

Σχεδιασμός και υλοποίηση μίας ή/και περισσότερων δράσεων που προωθούν και ενθαρρύνουν το ερευνητικό έργο με αποτέλεσμα να εμπνέουν τους διδασκόμενους και το διδακτικό προσωπικό.

 

1.6 Νεανική Επιχειρηματικότητα

Σχεδιασμός και υλοποίηση μίας ή/και περισσότερων δράσεων που ενθαρρύνουν το πνεύμα της δημιουργικότητας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, βοηθούν τους διδασκόμενους να δημιουργήσουν εικονικές επιχειρήσεις, να εκπονήσουν επιχειρηματικά πλάνα και τους παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να λάβουν επιχειρηματικές αποφάσεις.

 

1.7 Ανάπτυξη Οριζόντιων Δεξιοτήτων

Σχεδιασμός και υλοποίηση μίας ή/και περισσότερων δράσεων για την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) των διδασκόμενων, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η επίλυση προβλημάτων, η διοίκηση ομάδας, η κριτική σκέψη, η ομαδική εργασία, η επικοινωνία, η διαχείριση συγκρούσεων, η οργάνωση και διαχείριση χρόνου, η προσαρμοστικότητα κ.ά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

2.1 Κτίρια – Εγκαταστάσεις

Επένδυση σε κτιριακές υποδομές (αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, αθλητικές, διαμονής, εστίασης κ.ά.) που διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης και βελτιώνουν τη διδακτική και μαθησιακή εμπειρία.

 

2.2 Διεθνής Ακαδημαϊκή Συνεργασία

Συνεργασία/ες με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, ώστε οι διδασκόμενοι να αποκτούν διεθνώς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών ή/και να παρέχονται στους διδασκόμενους δυνατότητες συμμετοχής σε ευρωπαϊκά/διεθνή εκπαιδευτικά/ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.

 

2.3 Συνεργασία με Επιχειρηματικούς Φορείς και Οργανισμούς

Σχεδιασμός και υλοποίηση μίας ή/και περισσότερων δράσεων σε συνεργασία με επιχειρηματικό φορέα ή οργανισμό, με οφέλη για τους διδασκόμενους, την επιχειρηματικότητα ή/και την οικονομία.

 

2.4 Δεσμός με την Κοινωνία

Σχεδιασμός και υλοποίηση μίας ή/και περισσότερων δράσεων σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας (τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς φορείς, αθλητικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ, νοσοκομεία, πυροσβεστική υπηρεσία κ.ά.) σε έργα κοινής ωφέλειας.

 

2.5 Εκστρατεία Επικοινωνίας NEW

Εκστρατείες/Ενέργειες επικοινωνίας σε offline ή/και online ΜΜΕ. Θα βραβευθούν οι ενέργειες που παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα και συνέβαλαν στην ενίσχυση της φήμης του οργανισμού και στην ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ – ΑΞΙΕΣ

3.1 Επιβράβευση της Αριστείας 

Δράσεις και πρωτοβουλίες για επιβράβευση των άριστων διδασκομένων με υποτροφίες ή άλλες παροχές 

 

3.2 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης 

Σχεδιασμός και υλοποίηση μίας ή/και περισσότερων δράσεων για περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των διδασκόμενων για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

3.3 Συμπερίληψη & Διαφορετικότητα  

Πρωτοβουλία ή πρόγραμμα που ενισχύει και ενθαρρύνει την υποστήριξη του Diversity & Inclusion στο πλαίσιο δράσης και λειτουργίας του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

 

3.4 Καταπολέμηση του Σχολικού Εκφοβισμού 

Σχεδιασμός και υλοποίηση μίας ή/και περισσότερων δράσεων για πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού, ενσωμάτωση και αποδοχή της διαφορετικότητας. 

 

3.5 Εξάλειψη Διακρίσεων & Ανισοτήτων στην Εκπαίδευση 

Σχεδιασμός και υλοποίηση μίας ή/και περισσότερων δράσεων που αποδεδειγμένα βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας και της εκπαίδευσης που παρέχονται σε διδασκόμενους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, π.χ. κινητικές, αναπτυξιακές, μαθησιακές ιδιαιτερότητες κ.ά. Οι δράσεις μπορεί να αφορούν σε δημιουργία ή/και αναβάθμιση εγκαταστάσεων για τη διευκόλυνση διδασκόμενων με κινητικά προβλήματα (π.χ. ράμπες κ.ά.), δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, παροχή στοχευμένων προγραμμάτων για αντιμετώπιση συγκεκριμένων μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων κ.λπ. 

 

3.6 Ευεξία & Αυτοβελτίωση  

Πρωτοβουλία ή πρόγραμμα που ενθαρρύνει την εξέλιξη και αυτοβελτίωση των μαθητών / σπουδαστών, φροντίζει και εκπαιδεύει για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, άσκησης, σωστής διατροφής και ανάπτυξης υγιούς προσωπικότητας και ψυχικής υγείας. 

CONTACT US